Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Visie

Visie

Gespecialiseerde behandeling afgestemd op netwerken van GGZ

Kliniek Sint-Jozef is een open en vernieuwend gespecialiseerd centrum voor psychiatrie en psychotherapie. We bieden zorgtrajecten op maat voor jeugd, volwassenen en ouderen, alsook patiënten met een verslavingsprobleem. Personen met volgende psychiatrische en psychische problemen kunnen er (vrijwillig) terecht:

 • trauma, angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen
 • verslavingszorg (alcohol, medicatie, nicotine en cannabis)
 • psychotische kwetsbaarheid / verstoorde realiteitstoetsing
 • problemen ontwikkeld in de kindertijd of adolescentie
 • problemen in relatie tot het ouder worden

Binnen de zorgprogramma’s Jeugd, Volwassenen en Ouderen organiseren we ons regionaal en supra-regionaal gerichte aanbod in gespecialiseerde zorgpaden. We stemmen daarbij af op de ontwikkeling van een vermaatschappelijkte geestelijke gezondheidszorg in het kader van de netwerken waarin we een vooruitstrevende dynamische rol opnemen. We beogen een geïntegreerde (samen)werking om met partners een goede zorgcontinuïteit en zorgtrajecten op maat te realiseren.

Respectvolle zorg op maat vanuit dialoog

Onze zorg start vanuit het respect voor de menselijke waardigheid en autonomie, met een focus op persoonlijke ontwikkeling en het streven naar een optimale levenskwaliteit. Belangrijke waarden in onze aanpak zijn:

 • verdraagzaamheid, empathie, betrokkenheid en engagement om samen met de persoon de moeilijke en pijnlijke weg te gaan
 • dialoog en appel op de zelfverantwoordelijkheid van de persoon waarbij er gedeelde besluitvorming is rond de behandeldoelstellingen en het behandeltraject
 • openheid, echtheid,  betrouwbaarheid en discretie waarbij we streven naar goede transparantie voor de persoon, de familie of naasten en de zorgpartners

Bij geestelijke gezondheidsproblemen hanteren we een bio-psycho-sociale benadering. Vanuit een (psycho)therapeutische en herstelgerichte benadering proberen we steeds samen met de persoon de problematiek te begrijpen vanuit de uniek persoonlijke ervaring van de patiënt in samenhang met de levensgeschiedenis.

Zorg op maat is dan ook gericht op de hele mens en kent vele facetten.

 • De patiënt verblijft op een zorgpad samen met mensen met een gelijkaardige problematiek in een leefmilieu waar veel aandacht gegeven wordt aan (psychische) veiligheid, opbouw van vertrouwen en een constructief, een doelgericht samenwerkingsklimaat en een warme huiselijke omgeving (“healing environment”) . 
 • In individuele gesprekken met de psychiater, de maatschappelijk werkende, de psycholoog, de individueel verpleegkundig begeleider, e.a. worden de hulpvraag en problematiek verkend, worden de doelstellingen van de behandeling besproken en wordt aan het persoonlijk herstel gewerkt.
 • Ook volgt de patiënt een therapeutisch programma op maat van de specifieke problematiek en aangepast aan de individuele noden. Er is een basispakket dat standaard per behandelgroep gevolgd wordt. Dit wordt aangevuld met keuzemodules binnen de eenheid. Ook kunnen in het ziekenhuisbrede 'Expertise.net' verschillende therapeutische en herstelondersteunende activiteiten gekozen worden. Het therapieprogramma wordt in onderling overleg opgemaakt en bijgestuurd. Zorg op maat van de individuele persoon staat hierbij voorop.
 • Er is ook afstemming van de duur en zorgvorm van de behandeling – volledige hospitalisatie, dagbehandeling, partiële dagbehandeling, nabehandelingsmodules – op het herstelproces. 

Het behandelplan wordt interdisciplinair opgemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd in teamvergaderingen onder eindverantwoordelijkheid van de psychiater. De patiënt wordt op verschillende manieren betrokken bij het opstellen en het opvolgen van zijn/haar behandeling.
Verschillende doelstellingen kunnen op de voorgrond staan: het verminderen van de symptomen en het psychisch lijden, het verkrijgen van inzicht in de problemen, het beter leren omgaan met de psychische kwetsbaarheid, het verwerken van negatieve emoties en ervaringen en het komen tot persoonlijke groei, het krijgen van hoop en positieve zingeving, het betrekken van familie of omgeving, het verwerven van sociale/relationele/maatschappelijke/praktische vaardigheden, het ontdekken van sterke kanten en nieuwe mogelijkheden, het zinvol en optimaal kunnen opnemen van dagelijkse activiteiten en sociale rollen (dagbesteding, vrije tijd, arbeid, wonen), ondersteuning door en versterking van de eigen sociale omgeving, …

Herstelondersteunende, innovatieve, wetenschappelijk verantwoorde behandeling

We werken vanuit een herstelgerichte visie waarbij herstel wordt gezien als een uniek persoonlijk proces waarover de persoon zelf auteurschap neemt. We gebruiken psychiatrische, (psycho)therapeutische, verpleegkundige en herstelgerichte benaderingen om klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel te ondersteunen.

Er is een bijzondere aandacht voor de personen met een ernstig risicogedrag. We opteren voor een aanpak die gebaseerd is op een intensieve relationele zorg, preventieve en de-escalerende communicatie en infrastructuur, gedeelde besluitvorming en een positief gericht en overwogen nemen van risico’s (“positive risk taking”) door een appel te doen op krachten en zelfverantwoordelijkheid. Een aanpak die de vrijheden van de patiënt maximaal respecteert. Afzonderingen komen in ons ziekenhuis nog zelden voor en worden enkel bij extreem gevaar gehanteerd.

We evalueren voortdurend het zorg- en behandelaanbod op zowel zorpad- als ziekenhuisniveau, waarbij we recente wetenschappelijke ontwikkelingen integreren. Onze inspanningen richten zich op permanente verbetering en toekomstgerichte innovatie, gedreven door een wetenschappelijke cultuur.

We bevorderen patiëntenparticipatie en benutten de ervaringsdeskundigheid en peer-support van patiënten. Ook streven we naar empowerment van families en context, met kansen tot participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid.

Waarderende en resultaatsgerichte cultuur voor medewerkers

Onze dienst- en zorgverlening gebeurt in een respectvolle en collegiale sfeer. Met een organisatiestructuur die verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking stimuleert, leggen we de nadruk op de motivatie, inzet en deskundigheid van onze medewerkers.

We streven naar een waarderende cultuur onder collega's en verwachten van leidinggevenden inspirerend en coachend leiderschap. Onze werkomgeving nodigt medewerkers uit tot participatie (empowerment) en actieve bijdragen aan de visie en beleidsdoelstellingen. We hechten bijzondere waarde aan het welzijn van medewerkers, met aandacht voor een optimaal evenwicht tussen werk en gezin.

Een actief opleidings- en vormingsbeleid bevordert de professionele en talentgerichte groei van alle medewerkers. Diverse initiatieven stimuleren een verbindende samenwerkingssfeer.